تست کنکورهای قبل درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی فیزیک

به چند طریق می‌توان با ۳۷۰۰ ریال تمبرهای ۱۵۰ و ۲۵۰ ریالی خرید؟
۱)۳
۲)۴
۳)۵
۴)۶

پاسخ:
گزینه ۳ درست است

راه حل:
riazi91 152 p

نظرات شما