تست روانشناسی کنکور سالهای قبل رشته انسانی با پاسخ تشریحی

به جنبه‌هایی از رفتار که می‌تواند اندازه‌گیری و یا ارزشیابی شود، متغیر …………… می‌گویند.

۱) کنترل

۲) مستقل

۳) وابسته

۴) مداخله‌گر

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ دست است

متغیر وابسته به جنبه‌هایی از رفتار که می‌تواند اندازه‌گیری یا ارزیابی شود، اطلاق می‌شود.

نظرات شما