تست دین و زندگی کنکورهای قبل

به هم خوردن تعادل ترکیبی گازهای جو و پایان یافتن منابع معدنی، بازتاب ………… و افزایش بهره برداری از منابع طبیعی منجر به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست، از پیامدهای ………… بود.

 

١) توانایی تصرّف در طبیعت – تولید انبوه کالا

٢) امکان بهره مندی بیش تر از مواهب طبیعی – توانایی تصرّف در طبیعت

۳)توانایی تصرّف در طبیعت – امکان بهره‌مندی بیش تر از مواهب طبیعی

۴) امکان بهره مندی بیش تر از مواهب طبیعی – تولید انبوه کالا

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

توانایی تصرف در طبیعت سبب شده که نظم طبیعی زمین به هم بخورد. منابع معدنی که نتیجه‌ی میلیونها سال فعالیت موجودات بوده، رو  به پایان گذارد، محیط دریاها و اقیانوس ها آلوده گردد، تعادل ترکیبی گازهای جو به هم بخورد و … تولید انبوه کالا، بهره برداری از منابع طبیعی را به سرعت افزایش داد و به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست انجامید و سبب شد که در سراسر
دنیا زباله های زیاد تولید شود. (پیش دانشگاهی  صفحات ١۵٣ و ١۵۴ ) پاسخ به این سؤال از دقت در متن درس امکانپذیر است.

نظرات شما