سوال سالهای قبل دین و زندگی کنکور با پاسخ تشریحی

از دقت در کدام آیه «نتیجه تفکر خدمندان در نظام آفرینش» مفهوم می‌گردد؟

۱) ربّنا ما خلقت هذا باطلاً

۲) سبحانَک فَقِنا عذابَ النار

۳) یتفکرون فی خلق السماوات و الارض

۴) یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم

 

 

 

 

 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

قرآن کریم در آیه ۱۹۱ سوره آل عمران دومین ویژگی خدمندان را این گونه باین می‌فرماید:

یتفکرون فی خلق السماوات و الرض ربنا ما خلقت هذا باطلا

در آفرینش آسمانها و زمنی می‌اندیشند ومی‌گویند پروردگارا این(ها) را بیهوده نیافریدی

نظرات شما