سوال دین و زندگی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

قدیمی‌ترین و مقدس ترین آرمان و اهداف انبیای الهی در طول تاریخ پرفراز و فرود نبوت، ………………… بوده است.

۱) تشکیل جامعه عدل جهانی به رهبری موعود الهی

۲) تحقق بخشیدن به توحید در ابعاد نظری و عبادی

۳) براندازی زمین‌های شرک و کفر و نفاق از جامعه انسانی

۴) به فعلیت رساندن تمام قوا و استعدادهای انسان در صحنه‌ی حیات

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

 

گزینه ۱ درست است

دین و زندگی پیش دانشگاهی، درس ۱۰، صفحه‌ی ۱۸۶

قدیمی ترین و مقد سترین آرمان و اهداف انبیای الهی در طول تاریخ پرفراز و فرود نبوت، تشکیل جامع هی عدل جهانی به رهبری موعود الهی بوده است.

نظرات شما