سوال دین و زندگی کنکورهای قبلی با پاسخ

اگر بخواهیم برای «عمل »، «جسد و روحی» تصور کنیم به ترتیب حُسن …………… و حُسن …………. را ترسیم نموده‌ایم که حق تقدم از آنِ ……….. است.

۱) فعلی – فاعلی – دومین

۲) فاعلی – فعلی – دومین

۳) فعلی – فاعلی – نخستین

۴) فاعلی – فعلی – نخستین

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ صحیح است

نظرات شما