تست دین و زندگی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

اگر گفته شود: «تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت‌های خاص خود را دارد که باید بدان‌ها توجه کرد» معنای این عبارت این نیست که :

۱) عدالت، خواسته فطری همه‌ی انسانهاست

۲) برقراری عدالت، همراهی اکثریت را می‌طلبد

۳) روح جمعی جامعه باید آماده و پذیرای عدالت شود

۴) زباده‌روی در گناه نشان بی نصیبی از عدالت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

تغییر و تحول در امور جامعه قوانین و سنت‌های خاص خود را دارد که باید به آن توجه کرد. برای مثال در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی است تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراری عدالت اگر از همراهی اکثریت برخورددار نباشد به نتیجه نمی‌رسد. برقراری عدالت به تحول درونی همه یا بیشتر افراد نیاز دارد. یعنی روح جمعی جامعه باید آماده و پذیرای آن شود.

تذکر: فطری بودن عدالت سبب تغییر و تحول در جامعه نمی‌شود. بلکه این رفتار اختیاری اکثریت مردم است که سبب تغییر و تحول می شود. این موضوع در گزینه ۲ به صورت «همراهی اکثریت» در گزینه ۳ با عبارت «عموم افراد جامعه» و در گزینه ۴ به صورت «زیاده روی در گناه» مطرح شده است.

نظرات شما