تست جغرافیا کنکورهای قبلی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

با وجود قرار گرفتن ایران در منطقه‌ی خشک و بیابانی، کدام مورد در تعدیل دما و افزایش بارش نقش مهمی دارد؟

۱) کوه‌ها

۲)‌دریاهای شمال و جنوب

۳) نفوذ توده هوای مرطوب موسمی

۴) گسترش در عرضهای مختلف جغرافیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

کوهستانها و جهت آنها در تغییر دما و بارش در مناطق مختلف کشور اثر می‌گذارد و هر چند ایران در منطقه‌ی خشک و بیابانی جهان قرار گرفته است ولی کوه‌ها در تعدیل دما و افزایش بارش نقش مهمی دارند.

گزینه‌های دیگر از عوامل مهمی هستند که تنوع آب و هوایی کشور را سبب شده اند.

نظرات شما