سوال جغرافیا کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

حد متناسب جمعیت به چه معنایی است؟

۱) تعداد زیاد جمعیت فعال اقتصادی

۲) جمعیت متناسب با سرزمین و وسعت آن

۳) بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت

۴) وجود تعادل بین نرخ والید و نرخ مرگ و میر و مهاجرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

بهترین تعادل بین منابع و تعداد جمعیت در یک سرزمین واحد را حد متناسب جمعیت می‌نامند

نظرات شما