سوال جغرافیا کنکورهای قبل رشته علوم انسانی

شرط لازم برای تشکیل سیف در بیابان کدام است؟

۱) بادهای غالب از دو جهت عمود بر هم بوزند.

۲) قرارگیری موانع سنگی منفرد در معرض سایش باد

۳) وجود سطوح بیابانی پوشیده از سنگ، قلوه سنگ و ریگ

۴) طرف رو به باد تپه‌ی ماسه‌ای پرشیب و طرف پشت به باد کم شیب باشد.

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

جغرافیای ۳ صفحه ۶۸

نظرات شما