سوال تاریخ کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

در کدام گاه شماری با تلاش منجمان ایرانی خمسه مسترقه را در آخر اسفند به تقویم اضافه کردند؟

۱) اوستایی

۲) جلالی

۳) یزدگردی

۴) دوازده حیوانی

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

در گاه شماری جلالی خمسه‌ی مسترقه را به آخر اسفند اضافه کردند و هر چهار سال یا پنج سال یک روز را کبیسه و آن را ۳۶۶ روز حساب کردند.

نظرات شما