تست تاریخ جفرافیا کنکور سالهای قبل علوم انسانی

قدیمی‌ترین سندی که در آن به نام خلیج فارس اشاره شده کدام است؟

۱) نقشه جهان آراتستن

۲) لوحی سفالین از پادشاهان آشور مربوط به ۶۰۰ سال قبل از میلاد

۳) سنگ نبشته‌ای از داریوش هخامنشی در مصر پیدا شده و مربوط به قبل از میلاد مسیح است

۴) کتاب حدودالعالم، قدیمی ترین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی که هزار سال قبل آمده است.

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

قدیمی ترین سندی که در آن به نام خلیج فارس اشاره شده، لوحی سفالین از پادشاهان آشور است که مربوط به ۶۰۰ سال
قبل از میلاد است.

گزینه های ۳ و ۴ از نظر زمانی بعد از گزینه ۲ هستند اما اتفاق افتاده‌اند.

در هنگام حفر کانال سویز سنگ نبشته ای از داریوش هخامنشی در مصر به دست آمد که مربوط به قبل از  میلاد مسیح است که در آن خلیج فارس را به نام دریای پارس خوانده اند.

در کتاب حدود العالم، قدیمی ترین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی که حدود هزار سال قبل آمده است « خلیج فارس از حد پارس برگیرد، با پهنای اندک تا به حدود سند»

نظرات شما