تست تاریخ ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی کنکورهای گذشته با پاسخ تشریحی

در همه آثار آموزشی گروه …………………، از اندرزها و پندنامه‌های عصر ساسانی کم و بیش استفاده شده است.

۱) الابنیه – لغت فرس – چهار مقاله

۲) اخلاق ناصری – بحر الفواید – قابوس نامه

۳) گشتاسپ نامه – گرشاسب نامه – دانشنامه

۴) هزار افسان – هفت پیکر – تاریخ سیستان

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

در کتاب‌های اخلاقی و آموزشی فارسی مانند قابوسنامه، بحرالفواید، نسیحه الملوک، و اخلاق ناصری از اندرزنامه‌ها و پندنامه‌های عصر ساسانی کم و بیش استفاده شده است.

صفحه ۱۱ کتاب تاریخ ادبیات ۱

نظرات شما