تست ادبیات کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

مفهوم کدام بیت با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی «تعز من تشاء و تذل من تشاء» متفاوت است؟

۱) یکی را همی تاجر شاهی دهد  ***  یک را به دریا به ماهی دهد

۲) یک را که در بند بینی مخند *** مبادا که روزی درافتی به بند

۳) یک را دهد تاج و تخت بلند *** یک را کند خوار و زار و نژند

۴) یک را ز ماهی رساند به ماه *** یک را ز مه اندر آرد به چاه

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

مفهوم گزینه ی ( ٢) : نکوهش خرسندی از گرفتاری دیگران

مفهوم مشترک آیه و سایر گزینه‌ها: عزّت و ذلّت در دست خداوند است. / سررشت هی همه ی امور در دست خداست

نظرات شما