عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ «گوهر اگر در خلاب [ گنداب] افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس» ۱) گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب                   سالها بندگی صاحب دیوان کردم ۲) سرکشان یک یک مرید خاکساران می‌شوند           […]

عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

«گوهر اگر در خلاب [ گنداب] افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس»

۱) گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب                   سالها بندگی صاحب دیوان کردم

۲) سرکشان یک یک مرید خاکساران می‌شوند             خاک بستان عاقبت سجده‌گه برگ و بر است

۳) کاملان هرگز رواج ناقصان را نشکنند                       آب حیوان زان نهان شد تا مگویی بهتر است

۴) سفله،گر ممتاز باشد، صدر را شایسته نیست        جای قفل ار کار استاد است بیرون در است

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است

عبارت صورت سؤال و بیت گزینه ۴ هر دو بر این مفهوم تأکید دارند که ذات انسان ثابت است و با تغییر جایگاه او، تغییر نمی‌یابد.

ادبیات فارسی ( ۲) ، ترکیبی

 

نظرات شما