سوال ادبیات کنکورهای قبل با پاسخ

در متن «پادشاه موفّق آن است که کارهای او به ایثار صواب، نزدیک باشد و از طریق مضایقت دور؛ نه کسی را به حاجتْ تربیت کند و نه از بیم، عقوبت روا دارد و پسندیده‌تر اخلاق ملوک رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزیز گردانیدن خدمتگاران مرزیّ اثر» چند  غلط املایی یافت میشود؟
١) یک

٢) سه

٣) دو

۴) جهار

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

املای درست واژه::‌   مرضی: مورد رضایت

نظرات شما