سوال ادبیات فارسی کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

همه گزینه‌ها به استثنای …………………. صحیح است.

۱) المنقذ من الضلال اثر اعتراف گونه‌ای از امام محمد غزالی است.

۲) در دوره سوم نیمایی زبان رمزگونه و ادبیات اجتماعی و حماسی رواج یافت.

۳) ترجمه ناصرالملک از اتللوی ویلیام شکسپیر از نمونه‌های بی نقص اواخر عهد قاجار است.

۴) یادنامه‌ی دکتر زریاب خویی و غلامحسین یوسفی به ترتیب تحت عناوین «فرخنده پیام و یک قطره باران» فراهم آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است.

یادنامه دکتر زریاب خویی تحت عنوان یکی قطره باران و یادنامه دکتر غلامحسین یوسفی تحت عنوان فرخنده پیام فراهم آمده است که ترتیب آنها در گزینه ۴ نادرست است.

نظرات شما