تست ادبیات کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می‌شود؟

«خود ز فلک برتریم، وز ملک افزون‌تریم             زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست»

۱) چون فلک سیر مه و اختر دلم را وا نکرد       وا نشد زین ناخن و دندان گره از کار من

۲) گر بر قیاس فضب بگشتی مدار دهر           جز بر مقر ماه نبودی مقر من

۳) بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن            حیف باشد چو تو مرغی که اسیر هوسی

۴) قفس تنگ فلک جای پر افشانی نیست      یوسفی نیست در این مصر که رندانی نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

مفهرم مشترک بیت سوال و گزینه ۳: بازگشت به اصل

 

مفوم سایر گزینه‌ها:

۱) گله از بخت نامساعد

۲) گله از بی توجهی به اهل فضل

۴) فراگیر بودن رنج و ناکامی دنیا

 

 

 

نظرات شما