تست ادبیات فارسی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

تعداد تکواژهای کدام عبارت بیشتر از سایرین است؟

۱) شیرین‌ترین لبخند بر لبان اراده‌ی پولادین تو جلوه‌گرست.

۲) در گذرگه تاریخ ایستاده‌ای و بشریت رهگذار را می‌آشامانی.

۳) مردنی چون مرگ پیروزمندانه‌ایت غبطه‌ی بزرگ زندگانی شد.

۴) و فلق، محرابی سرخگون سات که تو در آن نماز صبح شهادت را گزارده‌ای.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

زبان فارسی ۳، جمله، درس ۲، صفحه‌ی ۱۵

و/ فلق/ محراب/ی/سرخ/ گون/ است/φ/که / تو / در/ آن/نما ز/-ِ /صبح/-ِ/ شهادت/ را/ گزارد/ ه/ ای   -> ۲۱ تکواژ

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱:  شیرین/ترین/ لب/ خند/ بر/ لب/ ان/ -ِ/ اراده/یِ/ پولاد/ ین/ -ِ/ تو/ جلوه/ گر/ است/φ  /  -> هجده تکواژ

گزینه ۲:  در/ گذر/ گه/ -ِ/ تاریخ/ ایستاد/ ه/ ای/ و / بشر/ یت/ -ِ /  ره/ گذار/ را/ می/ آشام/ان/ ی/← ۱۹

گزینه ۳:   مرد/-َن/ ی/ چون/ مرگ/ -ِ/ پیروز/ مند/ انه/ ات/غبطه/یِ/ بزرگ/ -ِ/ زنده/ گانی / شد/ٰφ/    -> هجده تکواژ

نظرات شما