تست کنکور سالهای قبل ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

مفهوم بیت زیر با همه ابیات تناسب دارد به جز:

«عشق را خواهی که تا پایان بری    بس که بپسندید باید ناپسند»

۱) آسوده بود عشق ز بی تابی عشاق     از زلزله خاک چه غم چرخ برین را

۲) سایه ای بودم ز اول بر زمین افتاده خوار      راست کو خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم

۳) یک شعله آتش رخ تو در جهان فتاد         سیلاب عشق بر دل مست خراب بست

۴) ای آفتاب حسن برون‌آ دمی ز ابر          کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

مفوم مشترک بیت سوال و بیت ۳ : ازلی بودن عشق / عشق مایه رنج و بلاست

مفهوم بقیه ابیات:

گزینه ۱: هر کس شایستگی دیدن معشوق را ندارد

گزینه ۲: کمال بخشی عشق / فانی شدن عاشق در معشوق

گزینه ۴:  طلب وصل

نظرات شما