تست ادبیات فارسی عمومی کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

معنی کدام واژه کاملا درست است؟

۱) دمدمه: با خشم سخن گفتن و آواز دادن

۲) ابرش: اسبی که به دو رنگ سفید و سیاه باشد

۳) طلسم: واژه‌ای عربی به معنای نقش‌ها و دعاها

۴) زاغه: خانه‌ای از نی و علف جهت استراحت کشاورزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

معنای گزینه‌های دیگر

ابرش: اسیب که بر اعضای او نقطه‌ها باشد

طلسم: اصلا یونانی به معنای دعاها و نقش‌ها

زاغه: سوراخی در کوه یا تپه یا بیابان که محل استراحت چهارپایان استِ آغل

نظرات شما