تست سالهای قبل ادبیات فارسی با پاسخ تشریحی

در کدام کتاب‌ها، جنبه‌های واقعی و تاریخی و اخلاقی قصّه ها به هم آمیخته شده است و بیش تر از نظر نثر و شیوه‌ی نویسندگی به آنها توجه می‌شود؟

۱) سمک عیار، هزار و یکشب

۲) تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه

۳) مقامات حمیدی، گلستان سعدی

۴) قابوس نامه، چهار مقاله

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

کتاب هایی مانند مقامات حمیدی تألیف حمیدالدّین بلخی و گلستان سعدی از جمله آثاری هستند که جنبه‌های واقعی، تاریخی و اخلاقی آن ها به هم آمیخته است و بیشتر از نظر نثر و شیوه‌ی نویسندگی به آ نها توجّه می‌شود.
بررسی سایر گزینه ها:
١) سمک عیّار، هزار و یک شب: از نمونه‌های قصّه های عامیانه که حاوی سرگذشت ها و ماجرای شاهان، بازرگانان و مردان و زنانی گمنام است که بر حسب تصادف، با وقایعی عبرت‌انگیز و حکمت‌آموز و حوادثی شگفت روبه‌رو شده اند.
٢) تاریخ بیهقی: از نمونه آثاری که جنب هی تاریخی دارد.
کلیله و دمنه: از نمونه قصّه‌هایی که از زبان حیوانات روایت می‌شود و در آن ها نویسنده اعمال و احساسات انسان را به حیوانات نسبت می‌دهد.
۴) قابوس نامه، چهارمقاله: از نمونه قصّه‌هایی در زمینه ی تعلیم و تربیت

نظرات شما