تست ادبیات عمومی کنکورهای قبلی با پاسخ تشریحی

چند فعل از افعال پیشوندی زیر با فعل ساده نوع خود تفاوت معنایی دارند؟

درآوردن، برافتادن، برانگیختن، برآمدن، واداشتن، برگماشتن، برخوردن، درگذشتن، برافراشتن، فراگرفتن

۱)  پنج

۲) شش

۳) هفت

۴) هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است

افعال پیشوندی برانگیختن، برگماشتن و برافراشتن با فعل ساده نوع خود یعنی انگیختن، گماشتن و افراشتن تفاوت معنایی ندارند.

نظرات شما