تست ادبیات عمومی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

آرایه‌های بیت زیر کدامند؟

«چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت   کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم»

۱) لف و نشر ، کنایه، تشخیص، جناس

۲) ایهام، تشخیص، مجاز، لف و نشر

۳) تشبیه، مجاز، استعاره، ایهام

۴) تشبیه، کنایه، استعاره، جناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ دست است

آرایه‌های گزینه ۴:

تشبیه: تشبیه تیر به خود

کنایه: چشم داشتن کنایه از انتظار کشیدن / خم شدن قامت کنایه از تحمل رنج بسیار و مداوم

استعاره: آغوش کمان

جناس: قامت و افامت

نظرات شما