سوال ادبیات رشته ریاضی کنکورهای قبل با جواب

مترادف واژه های «چرب زبانی – گام – ستیزه کردن – گفت و گو – رفت و آمد» کدام است؟

۱) مطاوعه – قدوم – مجادله – مکاتبه – مراوده

۲) مجامله – قدوم – معارضه – مکاتبه – مسالمت

۳) مجامله – خطوه – معارضه – محاوره – مراوده

۴) مطاوعه – خطوه – مجادله – محاوره مسالمت

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

چرب زبانی: مجامله

گام: خطوه

ستیزه کردن: معارضه

کفت و گو: محاوره

رفت و آمد: مراوده

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما