تست ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

بعد از مشتاق، کانون شعر اصفهان به همت چه کسی گرم مانده بود و مجموعه آثار او با کدام عنوان باقی مانده است؟

۱) قاآنی، پریشان

۲) صبای کاشانی، گلشن صبا

۳) وصال شیرازی، بزم وصل

۴) نشاط اصفهانی، گنجینه نشاط

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴  درست است.

بعد از مشتاق کانون شعر اصفهان به منت نشاط اصفهانی گرم مانده بود. مجموعه آثار نشاط اصفهانی با عنوان «گنجینه نشاط» باقی مانده است

نظرات شما