کدام مورد از ویژگیهای عصر عنصری محسوب نمیشود؟ ۱) این عصر دوره‌ی ستایشگری و جایگزینی تاریخ به جای حماسه است. ۲) درصد لغات عربی در زبان شعر رو به فزونی است و بیشتر شعرها قصیده با محتوای وصف و مدح است. ۳) شاعران این عصر بدون در نظر گرفتن پسند ممدوحان، تجربیات و اندیشههای خود […]

کدام مورد از ویژگیهای عصر عنصری محسوب نمیشود؟
۱) این عصر دوره‌ی ستایشگری و جایگزینی تاریخ به جای حماسه است.
۲) درصد لغات عربی در زبان شعر رو به فزونی است و بیشتر شعرها قصیده با محتوای وصف و مدح است.
۳) شاعران این عصر بدون در نظر گرفتن پسند ممدوحان، تجربیات و اندیشههای خود را در شعر می‌آوردند.
۴) تنوع معانی و مضامین شعری این دوره از عصر سامانیان کمتر است و در عوض، زبان شعر پختهتر می‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است.

در عصر عنصری، شاعران به جای آن که تجربیات و اندیشه های خود را در شعر بیاورند، سلیقه ی ممدوحان را در نظر می گرفتند.

 

تاریخ ادبیات (۱) صفحه ۹۳

 

نظرات شما