سوال زیست شناسی سالهای قبل کنکورهای تجربی

همه قارچها وباکتریها ………………..

۱) دیواره از جنس پلی ساکارید دارند

۲) دارای نوعی ریبوزوم هستند

۳) واکنش‌های گلیکولیز را انجام می‌دهند

۴) در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می‌شازند

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۳ درست است

همه باکتریها و قارچها واکنش گلیکولیز انجام می‌دهند چون دارای تنفس سلولی اند

 

دلیل غلط بودن گزینه های دیگر

همه باکتریها دیواره ندارند

ریبوزوم‌های یوکاریوت از نظر اندازه و ساختار دو نوع است ولی باکتری‌ها فقط یک نوع ریبوزوم دارند.

بعضی باکتری‌ها در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می‌سازند

زیست چهارم – فصل ۹

نظرات شما