فرض کنید یک ۵ ضلعی منتظم مانند شکل روی محورهای مختصات قرار گرفته است.

پنج ضلعی

فرض کنید یک ۵ ضلعی منتظم مانند شکل روی محورهای مختصات قرار گرفته است. عمل زیر را روی ۵ ضلعی، ۱۳۸۲ بار انجام می دهیم:

نسبت به محور xها قرینه می کنیم، ۷۲ درجه در خلاف حرکت عقربه ساعت دوران می دهیم، دوباره نسبت به محور xها قرینه می کنیم.

در این صورت (x,y) چند می باشد.

 

الف) (۳ و ۴)

  ب) (5 و ۱)

  ج) (1 و ۵)

   د) (5 و ۴)

   ه) (4 و ۵)

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما