درشکل زیر شش دایره شش قسمتی داریم که یک قسمت از یکی از آنها کم شده. این قسمت کم شده دارای چه عددی بوده است؟

تست هوش پیتزاها و اسلایس خورده شده-۰۲۵۵۱درشکل زیر شش دایره شش قسمتی داریم که یک قسمت از یکی از آنها کم شده. این قسمت کم شده دارای چه عددی بوده است؟

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما