مقدار تکه حذف شده را پیدا کنید.

در شکل زیر یک تکه از یک دایره حذف شده. با استفاده از الگوی اعداد دایره‌های دیگر عدد آن تکه را پیدا کنید

 

تست هوش پیتزاها و اسلایس خورده شده-۰۲۵۵۱

نظرات شما