نمونه سوالات زیست شناسی با پاسخ تشریحی

۱- ترکیب شیمیایی مولکول سوبرین بسیار متفاوت با ………. است، اما با …….. . در یک گروه از مولکول های
زیستی قرار می گیرد.
۱)   کراتین – کیتین

۲)  کیتین – کوتین
۳)  کوتین – کراتین

۴) لسیتین – کلاژن

 

۲-کدام مورد از ویژگی های بسیاری از سلول های واقع در بخش خارجی پوست ساقه های جوان است؟
۱) برای حفاظت از بخش های زیرین، کوتیکول می سازند.
۲)  همگی دارای کلروپلاست و فاقد دومین دیواره هستند.
۳)  همانند سلول های مریستمی تا حدودی قدرت تقسیم شدن دارند.
۴)  با داشتن دیواره نخستین ضخیم، قابلیت رشد خود را حفظ کرده اند.
۳- در بروز آلرژی ………. و در مقابله با سرطان ………. نقش مهمی بر عهده دارند.

۱) نوتروفیل – ماکروفاژها

۲) بازوفیل – لنفوسیت‌های B

۳) ماستوسیت‌ها – پلاسموسیت‌ها

۴) لنفوسیت B – لنفوسیت‌های T کشنده
۴-  کدام عبارت، درست است؟
۱) نخاع از پایین ترین بخش مغز تا انتهای کمر ادامه دارد.
۲) فعالیت اغلب غده های بدن، به صورت غیرارادی کنترل می شود.
۳) برای حفظ تعادل، پیام های حسی و حرکتی از مغز به مخچه ارسال می شود.
۴) ریشه های شکمی نخاع، پیام حرکتی را از مراکز عصبی به غده ها منتقل می کنند.
۵-  در مورد انسان، چه تعداد از موارد پیشنهاد شده زیر، نادرست است؟
گاسترین به یک میزان بر ترشح HCl و آنزیم های معده مؤثر است.
سکرتین محرک مؤثری بر ترشح بیکربنات شیره پانکراس است.
بزاق مخلوطی از ترشحات حداقل چهار نوع غده است.
راه نای با بالا آمدن اپی گلوت بسته می شود.
۱)۲

۲)۳

۳)۴

۴)۱

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه  ۲  درست است

کیتین نوعی پلی ساکارید سخت و کوتین پلیمر اسید چرب طویل است. سوبرین یک لایه مومی است که در گروه لیپیدها قرار دارد. لسیتین نوعی لیپید است. کراتین و کلاژ ، از انواع پروتئین ها هستند.

صفحات ۴۸، ۹۲ و ۱۱۲ کتاب سال سوم

 

۲- گزینه  ۴  درست است

بیش ترین تعداد سلول های بخش خارجی پوست ساقه های جوا ، از نوع کلانشیم هستند، که با داشتن دیواره نخستین ضخیم، قابلیت رشد خود را حفظ کرده اند.

صفحه ۴۹ کتاب سال دوم

 

۳- گزینه  ۴  درست است

با اتصال لرژ به گیرنده های سطح لنفوسیت B لنفوسیت ها تقسیم و پلاسموسیت تولید می کنند پادتن های تولید شده توسط پلاسموسیت ها در سطح ماستوسیت ها قرار می گیرند. لنفوسیت های T  کشنده به کمک پرفورین ها، سلول های سرطانی را منهدم می کنند.

 

۴- گزینه  ۴  درست است

صفحات ۱۴ و ۲۱ کتاب سال سوم

نخاع از بصل النخاع تا دومین مهره کمر ادامه دارد. فعالیت همه غده های بد به صورت غیر ارادی کنترل می‌شود. مخچه برای حفظ تعادل بد ، پیام های حرکتی از مغز دریافت می کند

 

۵- گزینه   ۱ درست است

گاسترین محرک ترشح هیدروکلریک اسید و تا حدی آنزیم های شیره معده است.

صفحات ۵۸و ۵۹ کتاب سال دوم

نظرات شما