چند سوال تستی زبان

۱- The committee didn’t …………… how long such a project would last.

۱) develop

۲) estimate

۳) construct

۴) discipline

 

۲- He felt some pain in his leg and …………… the doctor.

۱) make up

۲) help out

۳) turn into

۴) called out

 

۳- If your body …………… a particular material, it produces it.

۱) robs

۲) removes

۳) prevents

۴) manufactures

 

۴- The doctor advised him to live in a quiet place far …………… from any noise and excitement.

۱) removed

۲) specific

۳) organized

۴) irrelevant

 

۵- Some monkeys are …………… to be left alone without their parents.

۱) developed

۲) domestic

۳) extreme

۴) frightened

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۲ درست است صفحه  ۴۶ زبان چهارم

 

۲-

گزینه ۴ درست است  صفحه  ۶۷ زبان سوم

 

 

۳-

گزینه ۴ درست است  صفحه  ۴۶ زبان چهارم

 

 

۴-

گزینه ۱ درست است  صفحه  ۴۶ زبان چهارم

 

 

۵-

گزینه ۴ درست است  صفحه  ۷۱ زبان سوم

 

 

 

 

 

 

نظرات شما