نمونه سوالات تستی ادبیات با پاسخ

۱- در کدام بیت نقش تبعی یافت می‌شود؟

۱) حال چوگان چون نمی دانی که چیست               ای نصیحتگو به ترک گوی، گوی

 

۲) برخاستیم و نقش تو در نفس ما چنانک               هر جا که هست ب یتو نباشد نشستِ ما

 

۳) بارها گفته ام این روی به هر کس منمای           تا تأمل نکند دیدهٔ هر بی بصرت

 

۴) دیگری را در کمند آور که ما خود بنده ایم         ریسمان در پای، حاجت نیست دست آموز را

 

 

۲- نقش دستوری «موصوف ها»   در عبارت زیر به ترتیب کدام است؟

«منابع دقیق مقاله در پایان هر مدخل و در پایان مجلد آخر ذکر شده است »

۱) نهاد- مضاف الیه- مضاف الیه

۲) نهاد- متمم- مضاف الیه

۳) مضاف الیه- مضاف الیه- مسند

۴) مضاف الیه- متمم- مضاف الیه

 

 

 

۳- در کدام گزینه مضاف الیه مضاف الیه وجود ندارد؟

۱) گویند روی سرخ تو، سعدی، که زرد کرد         اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

۲) گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق                       ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم

۳) او را خود التفات نبودی به صید من                من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

۴) ای خرّم از فروغ رخت، لاله زار عمر                        باز آ که ریخت بی گل رویت، بهار عمر

 

 

۴- معنی چند واژه درست است؟

مُمِد (ادامه دهنده)- فایق (بلند)- وظیفه (مستمری)- قسیم (صاحب جمال)- رواق (سایبان)- گبر (ترگ)- مسالمت (خوش رفتاری)-

شیشک (گوشت گوسفند یک ساله)- گُله به گُله (جابه جا)- طرار (دزد)

۱) شش

۲) هفت

۳) هشت

۴) نه

 

 

۵- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

۱)  نسق و شیوه- بهت زده و حیران- سقلمه و ضربه- خبط و خطا

۲) متدین و اهل صلاح- مهمل و بیهوده- قربت و نزدیکی- خوان گسترده

۳)  عاکف و گوشه نشین- خویشاوند و منسوب- سده و قرن- صفوت و برگزیده

۴) وجاحت و زیبایی- طاق بازارچه- نعت و ستایش- هور و خورشید

 

 

 

 

پاسخها:

۱

پاسخ: گزینه ۴

در این گزینه خود بدل از ما  است و بدل جزو نقش های تبعی محسوب می شود

 

 

پاسخ: گزینه ۱

در این عبارت سه موصوف داریم که صفتهای هر کدام داخل کمانک آمده است:

منابع (دقیق)- (هر) مدخلمجلد (آخر)

نقش دستوری موصوفها به ترتیب در گزینه نخست آمده است.

 

۳-

پاسخ: گزینه ۱

وابسته وابسته در گزینه ۲: درد اشتیاق من

وابسته وابسته در گزینه ۳: اسیر کمند نظر

وابسته وابسته در گزینه ۴: فروغ رخت/ گل رویت

 

پاسخ: گزینه  ۱

ممد (مدد کننده)/ فایق (برگزیده و برتر)/ گبر (لباس جنگی، خفتان)/ شیشک (گوسفند یکساله)

معانی شش واژه دیگر درست است.

 

۵-

پاسخ: گزینه  ۴

وجاهت به معنی زیبایی است و املای آن به همین شکل درست است.

 

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما