سوال عربی رشته ریاضی در کنکورهای قبل

« من المؤمنین من یشتغلون بطاعه ربّهم و یندمون علی خطایاهم و الناس منهم فی راحه!»
١) از میان مؤمنان آن کسانی که به عبادت پروردگارشان مشغولند و از خطاهای خود پشیمان هستند مردم از آ نها در آسایش می‌باشند!
٢) مؤمنان کسانی هستند که به بندگی پروردگارشان پرداخته بر اشتباهاتشان پشیمانند و مردم از دست آنان راحت می‌باشند!
٣) عده ای از مؤمنین به اطاعت پروردگار خویش مشغول م یباشند و بر خطاهای خود پشیمان م یشوند و مردم از آ نها در آسایش هستند!
۴) عده ای از مؤمنین مشغول عبادت پروردگارند و بر اشتباهات خود پشیمانند و مردم همیشه از دست آن ها در امانند!

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

کلمات کلیدی: من المؤمنینَ  یشتغلون  ربّهم  یندمون )
مقایسه ی کلیدها در گزینه ها:
« من المؤمنینَ: عدّه ای از مؤمنان، از میان مؤمنان » [( ردّ گزینه‌ی ( ٢ ]
« مشغولند، پرداخته » فعل مضارع است و نمیتواند به صورت های ؛« یشتغلون: مشغول می‌باشند » ترجمه شود. [رد سایر گزینه‌ها]
« ربّهم: پروردگارشان، پروردگار خویش »  ضمیر « هم » باید ترجمه شود. [رد گزینه ی ۴]
« پشیمان هستند، پشیمانند »  فعل مضارع است و نم یتواند به صورت های ؛« یندمون: پشیمان می‌شوند ترجمه شود [رد سایر گزینه‌ها]

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما