در برخورد با سوالات سخت آرامش خود را حفظ کنید.

کنکور یک رقابت است. موفقیت شما در مقایسه با دیگران بدست می‌آید نه در نمره تراز و درصدها. پس اگر سوالات سخت بود بدانید برای همه سخت است و آرامش خود را از دست ندهید. سعیتان را بکنید که به بیشترین سوال جواب دهید. هم در کنکور و هم در آزمونهای آزمایشی به این نکته توجه کنید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. دلیلی برای عصبی شدن یا از دست دادن آرامش در برخورد با سوالات سخت وجود ندارد.

نظرات شما