کنکور یک رقابت است و سختی سوال برای همه یکسان است.

کنکور یک رقابت است. موفقیت شما در مقایسه با دیگران بدست می‌آید نه در نمره تراز و درصدها. پس اگر سوالات سخت بود بدانید برای همه سخت است و آرامش خود را از دست ندهید. سعیتان را بکنید که به بیشترین سوال جواب دهید.

نظرات شما