می خواهیم ببینیم سطح کره ای محیط بر یک مکعب به ضلع a چند برابر سطح کل مکعب است؟

سطح کره ای محیط بر یک مکعب به ضلع a چند برابر سطح کل مکعب است؟
π علامت عدد پی و / علامت تقسیم است.
۱) π
۲) π/۳
۳) ۲π/۵
۴) π/۲
این سوال درکنکور ریاضی سال ۸۸ دانشگاه آزاد آمده بود.
پاسخ:
جواب یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما