اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟ ۴ (۴            ۳ (۳         ۲ (۲         ۱ (۱

اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟

۴ (۴            ۳ (۳         ۲ (۲         ۱ (۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما