عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم. اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم…

گر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد کدام است؟

۴ (۴            ۳ (۳         ۲ (۲         ۱ (۱

 

 

 

 

پاسخ:

سک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

مشاهده پاسخ

نظرات شما