در انتخاب روش مطالعه شرایطتان را هم در نظر بگیرید

مسلما هر کس اخلاق و شرایط خاص خودش را دارد. توصیه هایی که برای مطالعه می‌شود معمولا برآیند تجربیات شخصی  مشاوران و همچنین بازخوردی که از دانش‌آموزان گرفته اند می‌شود. شما این توسیه ها را همواره در نظر داشته باشید اما شرایط شخصی خودتان را هم در نظر بگیرید و بر اساس آن با کمک مشاورتان برنامه درسی خود را تنظیم کنید.

نظرات شما