روشی پیشنهادی برای مدیریت وقت در آزمونهای تستی

روشی برای تست زدن وجود دارد که به روش سه مرحله‌ای مشهور است. در این روش در زدن تستهای هر درس، تستها را به سه گروه تقسیم می‌کنیم: تستهای آسان که به راحتی قابل حل هستند. تستهای که بلدیم و قابل حل است  اما زمان بر  است، و تستهایی که به نظر می‌رسد بلد نیستیم. در این روش تست‌های آسان را بلافاصله جواب می‌دهیم و تست‌های قابل حل و  و تست‌های سخت که نمی‌دانیم را با دو علامت جدا علامت می‌زنیم، مثل مثبت و منفی. بعد از اینکه کل سوالات را خواندیم و به تستهای آسان جواب دادیم، بر می‌گردیم و ابتدا سوالهایی که قابل حل هستند را تا آخر جواب می‌دهیم. اگر وقتی باقی بماند، برمی‌گردیم و سوالهای سخت را که به نظر می‌رسد نمی‌دانیم حل می‌کنیم.

این روش باعث می‌شود که وقت خود را برای حل سوالات وقت گیر یا سوالات سخت هدر ندهیم چون سوالات آسان را ابتدا جواب داده‌ایم.

نظرات شما