بین خودتان و دوستان هم سطح خودتان یک رقابت سازنده ایجاد کنید.

یکی از روشهای بهتر شدن در طول ساعت کنکور ایجاد رقابت سازنده است. بین خودتان و یکی یا چند تا از دوستان هم سطح خودتان یک رقابت سازنده همراه با رفاقت ایجاد کنید. سعی کنید این رقابت را در آزمونهای آزمایشی، نمرات کلاسی و آزمونهای خودتان داشته باشید. با این رقابت هم انگیزه شما برای درس خواندن بیشتر می‌شود و هم هر دو یا چند نفرتان که در این رقابت سازنده شرکت می‌کنید، پیشرفت بهتری می‌کنید.  نگران نباشید که دوستی شما به هم بریزد معمولا اگر رقابت را به صورت دوستانه و سازنده انجام دهید دوستی شما تقویت هم می‌شود.

نظرات شما