برای مشاهده رتبه های کسب شده و البته درصدهایی که موجب قبولی دانش آموزان در دانشگاه پزشکی تهران کلیک کنید.

برای مشاهده رتبه های کسب شده و البته درصدهایی که موجب قبولی دانش آموزان در دانشگاه پزشکی تهران به ادامه مطلب مراجعه کنید:

رتبه و درصد قبولی رشته پزشکی دانشگاه تهران کنکور ۹۵ در منطقه ۱

رتبه ۲۵ منطقه ۱ با رتبه کشوری ۶۷ از اصفهان با درصد های :
ادبیات فارسی : ۸۰ درصد ، عربی : ۹۰ درصد ، دین و زندگی : ۹۵ درصد ، زبان انگلیسی : ۵۸ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۹۷ درصد ، زیست شناسی : ۷۹ درصد ، فیزیک : ۷۴ درصد و شیمی ۹۳ درصد
رتبه ۲۸ منطقه ۱ با رتبه کشوری ۷۹ از اصفهان  با درصد های :
ادبیات فارسی : ۸۴ درصد ، عربی : ۹۰ درصد ، دین و زندگی : ۹۰ درصد ، زبان انگلیسی : ۹۵ درصد ، زمین شناسی : ۳- درصد ، ریاضی : ۷۲ درصد ، زیست شناسی : ۸۵ درصد ، فیزیک : ۷۹ درصد و شیمی ۸۴ درصد
رتبه ۴۳ منطقه ۱ با رتبه کشوری ۱۲۳ از تهران با درصد های :
ادبیات فارسی : ۸۷ درصد ، عربی : ۹۰ درصد ، دین و زندگی : ۹۲ درصد ، زبان انگلیسی : ۹۰ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۸۴ درصد ، زیست شناسی : ۷۹ درصد ، فیزیک : ۷۹ درصد و شیمی ۷۳ درصد

 

رتبه و درصد قبولی رشته پزشکی دانشگاه تهران کنکور ۹۵ در منطقه ۲

رتبه ۱۱۵ منطقه ۲ با رتبه کشوری ۲۲۲ از شهریار با درصد های :
ادبیات فارسی : ۷۸ درصد ، عربی : ۸۷ درصد ، دین و زندگی : ۱۰۰ درصد ، زبان انگلیسی : ۸۰ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۸۰ درصد ، زیست شناسی : ۸۰ درصد ، فیزیک : ۶۴ درصد و شیمی ۶۷ درصد
رتبه ۲۵۰ منطقه ۲ با رتبه کشوری ۴۹۵ از زنجان با درصد های :
ادبیات فارسی : ۸۲ درصد ، عربی : ۸۴ درصد ، دین و زندگی : ۹۵ درصد ، زبان انگلیسی : ۹۵ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۶۴ درصد ، زیست شناسی : ۶۹ درصد ، فیزیک : ۶۸ درصد و شیمی ۶۹ درصد
رتبه ۳۱۴ منطقه ۲ با رتبه کشوری ۶۳۹ از ورامین با درصد های :
ادبیات فارسی : ۷۵ درصد ، عربی : ۸۴ درصد ، دین و زندگی : ۸۲ درصد ، زبان انگلیسی : ۴۸ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۵۵ درصد ، زیست شناسی : ۷۷ درصد ، فیزیک : ۷۰ درصد و شیمی ۶۹ درصد

رتبه و درصد قبولی رشته پزشکی دانشگاه تهران کنکور ۹۵ در منطقه ۳

رتبه ۷۵ منطقه ۳ با رتبه کشوری ۷۰۸ از ابهر با درصد های :
ادبیات فارسی : ۶۷ درصد ، عربی : ۸۶ درصد ، دین و زندگی : ۸۸ درصد ، زبان انگلیسی : ۴۲ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۵۰ درصد ، زیست شناسی : ۸۱ درصد ، فیزیک : ۷۳ درصد و شیمی ۵۹ درصد

رتبه ۱۰۷ از منطقه ۳ با رتبه کشوری ۹۲۲ از هشتگرد با درصد های :
ادبیات فارسی : ۶۸ درصد ، عربی : ۷۱ درصد ، دین و زندگی : ۹۱ درصد ، زبان انگلیسی : ۴۲ درصد ، زمین شناسی : ۰ درصد ، ریاضی : ۶۹ درصد ، زیست شناسی : ۶۹ درصد ، فیزیک : ۶۸ درصد و شیمی ۶۷ درصد

رتبه ۲۳۵ از منطقه ۳ با رتبه کشوری ۱۷۲۹ از بوئین زهرا با درصد های :
ادبیات فارسی : ۶۸ درصد ، عربی : ۷۴ درصد ، دین و زندگی : ۷۶ درصد ، زبان انگلیسی : ۸۶ درصد ، زمین شناسی : ۲۲ درصد ، ریاضی : ۴۷ درصد ، زیست شناسی : ۶۳ درصد ، فیزیک : ۶۷ درصد و شیمی ۶۳ درصد

نظرات شما