​در این لیست شما بهترین دانشگاه های سراسری ، ازاد و غیر انتفاعی را مشاهده خواهید کرد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران
در این لیست شما بهترین دانشگاه های سراسری ، ازاد و غیر انتفاعی را مشاهده خواهید کرد.

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۲۸۲۴۲ ۱۷۹۷۶ ۴۶
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۰۱۹۷ ۱۴۰۶۶ ۴۷
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۴۴۹۶ ۹۵۲۸ ۴۸
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۳۳۳۹ ۹۷۳۳ ۳۷
۵ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۲۱۷۹ ۸۰۹۷ ۳۹
۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۰۵۳۱ ۶۹۶۰ ۴۳
۷ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۳۱۴ ۶۳۳۹ ۳۷
۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۹۲۹۲ ۶۱۷۵ ۳۳
۹ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۱۱۹ ۵۸۹۸ ۳۷
۱۰ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۹۰۵۷ ۵۷۶۳ ۴۶
۱۱ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۸۷۲۴ ۵۸۳۶ ۳۴
۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۷۳۶۶ ۴۵۰۲ ۷۵
۱۳ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۷۲۲۳ ۴۱۲۱ ۴۵
۱۴ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۶۸۲۴ ۴۴۸۵ ۴۲
۱۵ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۶۲۰۸ ۳۸۰۷ ۵۲
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۵۸۷۹ ۴۰۹۹ ۳۷
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۵۵۸۱ ۳۹۵۹ ۳۹
۱۸ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۵۴۰۳ ۳۶۷۵ ۳۸
۱۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۳۰۰ ۳۵۷۰ ۴۱
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۵۱۰۷ ۳۸۵۳ ۵۲
۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۴۸۷۸ ۳۳۳۹ ۵۵
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۴۳۰۲ ۲۹۸۵ ۴۰
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۴۲۸۰ ۳۱۳۵ ۵۴
۲۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۴۲۶۹ ۳۰۵۱ ۳۸
۲۵ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۴۲۰۵ ۲۹۴۳ ۴۱
۲۶ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۴۱۴۴ ۲۹۲۵ ۴۱
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۴۱۰۹ ۲۹۸۷ ۵۰
۲۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۴۰۶۸ ۲۶۰۲ ۴۸
۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۳۹۸۷ ۲۵۱۲ ۵۶
۳۰ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۳۹۴۹ ۲۶۳۶ ۴۰
۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۳۹۳۳ ۲۶۹۶ ۴۳
۳۲ دانشگاه شاهرود دانشگاه دولتی ۳۸۰۹ ۲۷۶۹ ۳۸
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۳۷۶۴ ۲۶۷۳ ۵۳
۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۳۷۳۵ ۲۲۷۶ ۶۴
۳۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۳۷۲۱ ۱۹۷۶ ۴۱
۳۶ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۳۴۴۶ ۲۵۳۱ ۳۹
۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۳۳۳۰ ۲۳۵۲ ۵۱
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۳۳۰۸ ۲۲۴۲ ۵۶
۳۹ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۳۳۰۱ ۲۱۶۵ ۵۳
۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۳۲۶۴ ۲۳۳۲ ۵۳
۴۱ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۳۲۳۷ ۲۲۹۹ ۴۱
۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۳۱۶۰ ۲۱۲۶ ۶۵
۴۳ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۱۱۹ ۲۳۷۲ ۳۸
۴۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۲۸۵۳ ۱۷۴۶ ۶۲
۴۵ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۲۸۳۴ ۲۰۱۲ ۳۹
۴۶ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۲۷۲۸ ۱۸۲۵ ۴۲
۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۲۶۴۰ ۲۰۲۹ ۴۹
۴۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۲۵۳۶ ۱۵۱۶ ۳۵
۴۹ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۲۵۱۳ ۱۹۲۸ ۳۸
۵۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۲۴۸۲ ۱۷۶۷ ۳۹
۵۱ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۴۰۲ ۱۴۸۴ ۶۱
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۲۳۸۲ ۱۵۵۱ ۵۶
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۲۳۶۸ ۱۶۲۶ ۴۹
۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۲۲۳۲ ۱۵۱۹ ۶۰
۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۲۲۳۱ ۱۵۳۵ ۶۱
۵۶ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۲۱۸ ۱۶۷۷ ۲۶
۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۲۱۴ ۱۴۹۹ ۵۲
۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۲۲۰۳ ۱۴۸۴ ۴۸
۵۹ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۲۱۹۱ ۱۶۳۸ ۳۵
۶۰ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۲۱۴۷ ۱۵۳۰ ۳۷
۶۱ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۰۹۹ ۱۳۹۴ ۴۴
۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۰۴۴ ۱۴۲۰ ۵۲
۶۳ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۰۴۳ ۱۳۷۳ ۴۸
۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۰۰۹ ۱۴۳۰ ۵۶
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۰۰۷ ۱۴۸۲ ۴۸
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۱۹۴۵ ۱۲۲۴ ۵۳
۶۷ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۱۹۳۲ ۱۳۴۶ ۴۲
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۱۸۶۶ ۱۲۶۲ ۶۶
۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۱۸۴۳ ۱۰۷۱ ۶۴
۷۰ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۱۷۶۸ ۱۱۱۰ ۵۱
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۱۷۳۲ ۱۳۱۵ ۴۸
۷۲ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۱۶۸۲ ۱۱۳۳ ۴۳
۷۳ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۱۶۷۷ ۱۰۲۴ ۵۹
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۱۶۴۱ ۱۱۸۴ ۳۹
۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۱۶۳۹ ۱۳۰۰ ۴۴
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۱۶۱۱ ۱۱۲۸ ۵۰
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۱۵۹۷ ۱۱۳۴ ۵۷
۷۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۱۵۸۶ ۱۰۸۱ ۴۵
۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۵۶۴ ۸۹۰ ۶۲
۸۰ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۱۵۲۰ ۱۰۴۱ ۴۸
۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۱۵۱۶ ۱۱۸۸ ۶۱
۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۵۰۹ ۱۲۱۶ ۴۳
۸۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم پزشکی ۱۵۰۰ ۶۷۰ ۵۰
۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۴۸۷ ۱۱۴۲ ۴۴
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۴۲۴ ۱۰۹۵ ۵۵
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۱۳۹۷ ۹۸۶ ۵۸
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۳۸۲ ۱۰۲۰ ۴۱
۸۸ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۳۴۸ ۷۸۹ ۶۰
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۳۱۳ ۸۹۵ ۵۷
۹۰ دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور دانشگاه دولتی ۱۳۰۶ ۸۲۳ ۴۷
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۲۷۷ ۸۸۰ ۴۸
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۲۷۳ ۹۷۸ ۳۵
۹۳ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۲۶۴ ۸۲۷ ۴۹
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۱۲۵۷ ۹۳۸ ۵۶
۹۵ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۲۵۴ ۸۲۶ ۵۴
۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۲۳۳ ۸۶۸ ۵۳
۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۲۰۰ ۸۵۵ ۶۹
۹۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی پژوهشگاه دولتی ۱۱۹۶ ۶۵۹ ۵۵
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۱۹۲ ۸۶۷ ۶۱
۱۰۰ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۱۸۹ ۷۷۲ ۳۲
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۱۶۶ ۷۹۱ ۵۵
۱۰۲ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۱۵۳ ۶۴۱ ۵۲
۱۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۱۴۱ ۸۰۸ ۵۲
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۱۴۰ ۶۷۱ ۵۶
۱۰۵ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۱۲۳ ۷۹۰ ۳۸
۱۰۶ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۱۰۳ ۵۴۹ ۴۵
۱۰۷ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشگاه دولتی ۱۱۰۰ ۴۵۲ ۷۰
۱۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۰۸۷ ۷۵۱ ۶۳
۱۰۹ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۶ ۵۰۲ ۶۹
۱۱۰ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۳۷ ۸۵۰ ۲۸
۱۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۰۳۲ ۷۲۰ ۴۷
۱۱۲ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۰۲۰ ۵۰۹ ۵۲
۱۱۳ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۰۰۴ ۷۴۰ ۳۶
۱۱۴ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۰۰۰ ۶۸۶ ۴۶
۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۹۹۵ ۷۷۷ ۶۰
۱۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۹۹۳ ۷۳۰ ۴۸
۱۱۷ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۹۸۹ ۵۲۵ ۵۴
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۹۷۹ ۶۷۴ ۴۴
۱۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۹۵۷ ۶۸۳ ۵۷
۱۲۰ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر پژوهشگاه دولتی ۹۵۰ ۲۳۱ ۸۰
۱۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۹۳۹ ۶۸۳ ۵۰
۱۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۹۳۷ ۷۱۰ ۵۳
۱۲۳ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان پژوهشگاه دولتی ۹۳۴ ۵۳۹ ۴۵
۱۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۹۲۸ ۶۳۵ ۵۱
۱۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۹۲۰ ۷۷۰ ۳۶
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۸۸۴ ۶۰۵ ۵۳
۱۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۸۷۵ ۶۹۹ ۵۶
۱۲۸ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۸۶۹ ۶۵۴ ۴۴
۱۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۸۶۷ ۶۲۹ ۵۸
۱۳۰ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۸۴۹ ۵۷۸ ۴۸
۱۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۸۱۳ ۵۶۵ ۴۹
۱۳۲ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۸۰۴ ۵۶۱ ۴۳
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۷۸۴ ۵۶۲ ۵۴
۱۳۴ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۷۶۵ ۳۸۶ ۶۰
۱۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۷۶۳ ۵۰۴ ۷۲
۱۳۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علوم پزشکی ۷۴۳ ۳۳۹ ۵۵
۱۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا دانشگاه آزاد ۷۴۱ ۴۸۹ ۵۶
۱۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۷۳۸ ۵۱۴ ۴۸
۱۳۹ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۷۳۶ ۴۹۰ ۳۷
۱۴۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۷۲۹ ۴۸۰ ۵۰
۱۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۷۱۵ ۴۴۰ ۶۱
۱۴۲ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی پژوهشگاه دولتی ۷۱۳ ۳۸۸ ۴۵
۱۴۳ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۷۰۲ ۴۶۸ ۵۵
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۶۹۳ ۴۶۳ ۵۶
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۶۸۷ ۵۰۳ ۵۱
۱۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۶۶۷ ۴۴۹ ۵۹
۱۴۷ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۶۶۶ ۴۲۸ ۶۲
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۶۵۷ ۳۹۲ ۵۱
۱۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۶۵۵ ۵۱۲ ۵۷
۱۵۰ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع پژوهشگاه دولتی ۶۵۲ ۱۶۷ ۹۰
۱۵۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس پژوهشگاه دولتی ۶۲۱ ۲۸۲ ۶۶
۱۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۶۱۸ ۴۰۰ ۴۳
۱۵۳ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۰۲ ۲۴۲ ۷۷
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۰۱ ۴۲۰ ۶۹
۱۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۵۹۸ ۴۰۹ ۵۷
۱۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۵۹۵ ۴۲۸ ۴۰
۱۵۷ موسسه تحقیقات خاک و آب پژوهشگاه دولتی ۵۷۵ ۱۶۴ ۸۸
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۵۷۳ ۳۷۹ ۵۷
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۵۶۷ ۴۲۳ ۴۴
۱۶۰ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۵۸ ۲۵۸ ۷۰
۱۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۵۵۴ ۵۲۰ ۴۱
۱۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۵۵۲ ۳۸۲ ۵۲
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۵۳۸ ۳۱۷ ۶۰
۱۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۵۳۱ ۳۶۹ ۶۳
۱۶۵ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۵۲۳ ۳۸۹ ۴۲
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۵۱۴ ۳۵۰ ۴۵
۱۶۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان پژوهشگاه دولتی ۵۱۰ ۲۵۰ ۵۰
۱۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۴۹۷ ۳۲۶ ۶۹
۱۶۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران پژوهشگاه دولتی ۴۹۵ ۲۷۵ ۵۴
۱۷۰ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۴۸۶ ۳۰۴ ۶۳
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۴۸۴ ۳۲۷ ۸۳
۱۷۲ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۴۸۲ ۲۹۶ ۶۵
۱۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۴۸۲ ۳۲۸ ۵۶
۱۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۴۷۷ ۳۴۸ ۵۷
۱۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۴۷۶ ۲۸۴ ۶۷
۱۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۴۷۵ ۳۰۳ ۵۵
۱۷۷ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۷۴ ۲۷۷ ۶۱
۱۷۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی پژوهشگاه دولتی ۴۷۱ ۳۰۱ ۴۹
۱۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۴۶۶ ۳۱۷ ۶۸
۱۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۴۶۵ ۳۵۱ ۵۷
۱۸۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان پژوهشگاه دولتی ۴۵۷ ۲۱۳ ۵۵
۱۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۴۵۶ ۳۴۸ ۶۰
۱۸۳ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۴۵۵ ۳۲۱ ۵۵
۱۸۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۴۵۲ ۲۵۵ ۵۴
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۴۳۳ ۲۵۹ ۵۶
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۴۳۱ ۲۹۶ ۶۱
۱۸۷ سازمان هواشناسی شرکت ۴۲۹ ۲۵۱ ۴۵
۱۸۸ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۴۲۳ ۲۸۲ ۶۵
۱۸۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی ۴۱۶ ۲۴۵ ۵۶
۱۹۰ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۱۵ ۱۸۴ ۷۱
۱۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۴۱۴ ۳۱۵ ۴۵
۱۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۴۱۰ ۳۱۰ ۴۴
۱۹۳ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۴۱۰ ۲۳۸ ۵۰
۱۹۴ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۴۰۴ ۳۰۲ ۵۰
۱۹۵ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۴۰۰ ۲۲۷ ۵۹
۱۹۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۳۹۰ ۱۷۸ ۶۱
۱۹۷ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۳۸۹ ۲۰۶ ۶۳
۱۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۳۸۵ ۲۷۵ ۵۱
۱۹۹ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۳۸۴ ۲۳۱ ۵۷
۲۰۰ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۳۸۳ ۲۸۴ ۴۰
۲۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۳۸۱ ۲۳۰ ۶۱
۲۰۲ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۳۷۹ ۲۹۵ ۴۴
۲۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۳۷۵ ۲۳۸ ۵۰
۲۰۴ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۳۷۴ ۲۰۱ ۶۷
۲۰۵ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور پژوهشگاه دولتی ۳۷۲ ۲۱۱ ۵۶
۲۰۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان پژوهشگاه دولتی ۳۷۱ ۱۸۱ ۴۹
۲۰۷ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۳۶۱ ۲۳۷ ۵۵
۲۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۳۵۶ ۲۶۸ ۶۵
۲۰۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل پژوهشگاه دولتی ۳۵۳ ۱۷۵ ۵۶
۲۱۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۳۵۲ ۱۱۶ ۷۳
۲۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۳۴۵ ۲۴۵ ۴۳
۲۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۳۴۴ ۲۴۰ ۵۵
۲۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۳۴۴ ۲۳۸ ۶۰
۲۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۳۴۲ ۲۴۴ ۴۹
۲۱۵ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۳۳۸ ۲۳۳ ۴۷
۲۱۶ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۳۳۵ ۲۴۴ ۴۶
۲۱۷ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۳۲۹ ۲۵۹ ۳۴
۲۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۳۲۸ ۲۴۴ ۵۰
۲۱۹ دانشگاه علم و هنر موسسه غیرانتفاعی ۳۲۴ ۱۸۳ ۷۳
۲۲۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۳۲۱ ۱۹۶ ۴۰
۲۲۱ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۲۱ ۱۷۷ ۵۸
۲۲۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۱۶ ۱۸۴ ۵۹
۲۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۳۱۱ ۲۴۰ ۵۳
۲۲۴ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۱۰ ۲۱۴ ۵۲
۲۲۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران علوم پزشکی ۳۱۰ ۲۰۲ ۴۱
۲۲۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان پژوهشگاه دولتی ۲۹۷ ۱۴۰ ۵۵
۲۲۷ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۲۹۰ ۱۵۰ ۷۲
۲۲۸ پژوهشکده حمل و نقل پژوهشگاه دولتی ۲۹۰ ۱۷۳ ۵۷
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۲۸۶ ۲۲۹ ۵۳
۲۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا دانشگاه آزاد ۲۸۳ ۲۱۰ ۴۶
۲۳۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه پژوهشگاه دولتی ۲۸۱ ۹۷ ۸۱
۲۳۲ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی پژوهشگاه دولتی ۲۷۸ ۱۱۷ ۶۰
۲۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۲۷۶ ۱۸۷ ۴۴
۲۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۲۷۱ ۲۰۴ ۶۲
۲۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۲۷۰ ۱۵۸ ۷۰
۲۳۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان پژوهشگاه دولتی ۲۶۵ ۱۶۳ ۴۵
۲۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۲۶۴ ۱۸۵ ۴۶
۲۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۲۶۱ ۱۹۳ ۵۶
۲۳۹ مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام پژوهشگاه دولتی ۲۶۰ ۲۱۸ ۳۶
۲۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۲۵۷ ۱۹۰ ۷۷
۲۴۱ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۲۵۰ ۱۸۱ ۵۷
۲۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۴۸ ۱۵۵ ۵۲
۲۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۲۴۷ ۱۹۲ ۶۵
۲۴۴ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۲۴۶ ۱۴۴ ۵۰
۲۴۵ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۲۴۵ ۱۲۸ ۶۵
۲۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۲۴۵ ۱۷۴ ۵۹
۲۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۲۴۴ ۱۱۶ ۷۸
۲۴۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری پژوهشگاه دولتی ۲۳۶ ۱۴۵ ۳۲
۲۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۲۳۲ ۱۲۷ ۵۸
۲۵۰ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۲۶ ۱۲۶ ۸۸
۲۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۶۶ ۶۴
۲۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۶۴ ۵۴
۲۵۳ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان پژوهشگاه دولتی ۲۲۴ ۱۳۴ ۶۰
۲۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۲۱ ۷۷
۲۵۵ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۲۲۳ ۱۶۹ ۵۳
۲۵۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد پژوهشگاه دولتی ۲۲۰ ۱۲۲ ۶۵
۲۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۲۱۸ ۱۷۲ ۶۳
۲۵۸ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۲۱۰ ۱۱۲ ۴۹
۲۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۱۰ ۱۶۱ ۴۸
۲۶۰ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۲۰۹ ۱۳۹ ۴۹
۲۶۱ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۲۰۸ ۱۳۸ ۵۸
۲۶۲ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۲۰۷ ۱۶۵ ۴۲
۲۶۳ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۲۰۵ ۱۴۶ ۴۰
۲۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۰۰ ۱۵۸ ۶۸
۲۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۰۲ ۸۴
۲۶۶ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان علوم پزشکی ۱۹۵ ۱۲۰ ۳۶
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۱۹۴ ۱۴۶ ۷۱
۲۶۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی پژوهشگاه دولتی ۱۹۴ ۱۱۷ ۶۹
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۱۹۱ ۱۴۸ ۳۹
۲۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۱۹۱ ۱۲۳ ۶۲
۲۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۱۹۰ ۱۱۰ ۷۷
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۱۹۰ ۱۵۱ ۴۵
۲۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۱۸۹ ۱۳۰ ۵۰
۲۷۴ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۱۸۸ ۱۳۱ ۹۲
۲۷۵ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۱۸۵ ۹۶ ۵۲
۲۷۶ دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۱۸۱ ۱۳۵ ۳۵
۲۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۱۷۹ ۱۱۶ ۷۰
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۱۷۶ ۱۱۹ ۵۸
۲۷۹ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۱۷۳ ۱۰۱ ۵۶
۲۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۱۷۳ ۱۰۸ ۵۳
۲۸۱ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۱۷۲ ۱۰۹ ۵۱
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۱۷۲ ۷۰ ۶۶
۲۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۱۷۱ ۱۰۱ ۴۶
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۱۷۰ ۱۴۲ ۶۰
۲۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۱۶۸ ۱۲۶ ۵۳
۲۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۱۶۷ ۱۰۵ ۷۸
۲۸۷ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۱۶۴ ۱۰۳ ۶۴
۲۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۱۶۱ ۸۹ ۶۵
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۱۶۱ ۱۱۹ ۳۵
۲۹۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین پژوهشگاه دولتی ۱۵۸ ۱۰۱ ۴۷
۲۹۱ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۷۷ ۷۷
۲۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۱۵۵ ۱۰۵ ۶۲
۲۹۳ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۵۵ ۱۲۴ ۴۲
۲۹۴ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۵۱ ۷۳ ۹۲
۲۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۱۵۱ ۱۰۷ ۶۸
۲۹۶ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۵۰ ۸۸ ۴۶
۲۹۷ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۴۹ ۱۱۷ ۲۲
۲۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۱۴۸ ۱۰۲ ۴۵
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۴۶ ۹۲ ۷۲
۳۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۱۴۵ ۹۴ ۵۶
۳۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۱۴۴ ۱۰۲ ۴۱
۳۰۲ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۴۳ ۹۹ ۵۱
۳۰۳ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان پژوهشگاه دولتی ۱۴۳ ۱۰۲ ۶۰
۳۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۸۸ ۵۲
۳۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۱۳۶ ۸۶ ۵۰
۳۰۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۳۵ ۹۷ ۳۳
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۳۱ ۶۱ ۹۳
۳۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۳۰ ۷۷ ۶۰
۳۰۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد پژوهشگاه دولتی ۱۳۰ ۶۸ ۴۰
۳۱۰ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۹ ۸۷ ۳۴
۳۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۱۲۹ ۹۲ ۴۴
۳۱۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۲۷ ۷۳ ۵۱
۳۱۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۲۷ ۷۰ ۷۰
۳۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۲۵ ۱۰۳ ۳۵
۳۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۱۲۴ ۷۳ ۶۲
۳۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۱۲۴ ۷۲ ۸۰
۳۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۲۲ ۶۷ ۸۱
۳۱۸ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۲۲ ۸۶ ۶۰
۳۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۲۲ ۸۷ ۴۹
۳۲۰ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۱۱۹ ۷۰ ۷۳
۳۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۱۱۸ ۹۳ ۴۱
۳۲۲ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان پژوهشگاه دولتی ۱۱۸ ۸۴ ۲۴
۳۲۳ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۱۱۸ ۸۶ ۳۹
۳۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۱۷ ۷۳ ۵۸
۳۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۷۰ ۶۵
۳۲۶ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۱۱۵ ۴۷ ۶۶
۳۲۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان پژوهشگاه دولتی ۱۱۴ ۷۱ ۶۴
۳۲۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان پژوهشگاه دولتی ۱۱۳ ۶۱ ۵۸
۳۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۱۱ ۶۶ ۶۸
۳۳۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران پژوهشگاه دولتی ۱۱۰ ۷۴ ۴۷
۳۳۱ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۱۱۰ ۸۷ ۳۲
۳۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۰۹ ۷۴ ۶۵
۳۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۰۳ ۶۱ ۶۹
۳۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۰۲ ۵۱ ۹۹
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۰۱ ۵۳ ۲۰
۳۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۹۹ ۷۹ ۵۵
۳۳۷ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۹۹ ۵۶ ۶۰
۳۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۹۶ ۷۵ ۴۰
۳۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۹۵ ۶۴ ۵۳
۳۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۹۴ ۵۹ ۸۰
۳۴۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان پژوهشگاه دولتی ۹۳ ۷۴ ۳۹
۳۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۹۳ ۳۴ ۸۰
۳۴۳ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۲ ۶۵ ۵۸
۳۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۸۸ ۶۰ ۴۵
۳۴۵ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۸۸ ۴۵ ۶۰
۳۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۸۷ ۴۰ ۶۶
۳۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۸۷ ۵۲ ۸۹
۳۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۸۶ ۶۴ ۴۱
۳۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۸۵ ۶۱ ۶۰
۳۵۰ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۸۴ ۵۹ ۳۲
۳۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۸۴ ۶۴ ۷۰
۳۵۲ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۸۰ ۶۲ ۳۲
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۸۰ ۵۲ ۵۸
۳۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۸۰ ۴۴ ۷۰
۳۵۵ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۷۹ ۴۷ ۶۷
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۷۸ ۴۸ ۵۶
۳۵۷ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۸ ۴۶ ۴۶
۳۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۷۷ ۵۵ ۶۷
۳۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۷۷ ۵۲ ۸۳
۳۶۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام پژوهشگاه دولتی ۷۶ ۴۹ ۷۳
۳۶۱ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۴ ۴۷ ۳۹
۳۶۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۷۳ ۴۲ ۶۵
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۷۳ ۴۸ ۶۳
۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۷۲ ۳۷ ۶۸
۳۶۵ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۷۲ ۳۴ ۶۲
۳۶۶ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۷۲ ۴۶ ۴۴
۳۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۷۱ ۵۰ ۵۹
۳۶۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر پژوهشگاه دولتی ۶۹ ۵۵ ۴۰
۳۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۶۸ ۳۶ ۹۱
۳۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۶۸ ۳۶ ۸۶
۳۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۶۸ ۳۵ ۶۳
۳۷۲ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۶۸ ۳۶ ۵۲
۳۷۳ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۶۶ ۵۰ ۳۶
۳۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۶۶ ۵۷ ۴۳
۳۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۶۶ ۴۷ ۵۱
۳۷۶ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۲۰ ۱۰۰
۳۷۷ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۶۴ ۴۵ ۵۳
۳۷۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم پژوهشگاه دولتی ۶۴ ۴۶ ۴۶
۳۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۶۲ ۴۶ ۵۹
۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۶۱ ۳۴ ۵۷
۳۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۶۱ ۴۲ ۰
۳۸۲ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۰
۳۸۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۶۰ ۳۲ ۵۵
۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۶۰ ۳۹ ۷۵
۳۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۵۹ ۴۷ ۴۲
۳۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۵۹ ۳۹ ۶۶
۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۵۶ ۴۰ ۸۲
۳۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۵۵ ۳۶ ۶۳
۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار دانشگاه آزاد ۵۵ ۳۴ ۴۱
۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۵۵ ۲۸ ۴۹
۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۵۵ ۲۸ ۵۶
۳۹۲ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۲۶ ۰
۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۵۴ ۳۳ ۹۴
۳۹۴ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۴۴ ۳۷
۳۹۵ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۳ ۲۸ ۵۸
۳۹۶ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۵۱ ۳۰ ۷۶
۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۱ ۳۷ ۷۰
۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۱ ۹۶
۳۹۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۵۰ ۳۴ ۵۷
۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۴۹ ۴۰ ۰
۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۲ ۶۵
۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۳ ۶۹
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۲ ۶۹
۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۴۹ ۱۷ ۷۱
۴۰۵ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۴۷ ۳۱ ۴۰
۴۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۴۷ ۲۹ ۲۵
۴۰۷ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۴۶ ۳۶ ۳۰
۴۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۴۶ ۳۲ ۵۲
۴۰۹ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۵ ۶۴
۴۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۴۴ ۲۷ ۵۴
۴۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۴۴ ۳۶ ۴۳
۴۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۴۳ ۲۸ ۴۸
۴۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۴۳ ۳۲ ۶۰
۴۱۴ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۴۲ ۳۱ ۴۷
۴۱۵ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۴۲ ۲۷ ۵۴
۴۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۲ ۹۵
۴۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۳۹ ۲۳ ۰
۴۱۸ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۳۹ ۳۲ ۰
۴۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۰ ۶۳
۴۲۰ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۳۳ ۸
۴۲۱ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۳۵ ۱۹ ۷۷
۴۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۹ ۴۷
۴۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء – زیباکنار دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۳ ۷۳
۴۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۱ ۷۶
۴۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۸ ۳۵
۴۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۲ ۱۰۰
۴۲۷ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۹ ۸۱
۴۲۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان پژوهشگاه دولتی ۳۳ ۲۷ ۶۶
۴۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۳۳ ۳۰ ۳۰
۴۳۰ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۱۲ ۶۹
۴۳۱ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۲۴ ۴۳
۴۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۱ ۱۸ ۸۷
۴۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۳۰ ۱۶ ۸۳
۴۳۴ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۰ ۲۵ ۶۶
۴۳۵ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۲۹ ۲۰ ۶۵
۴۳۶ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۲۹ ۱۹ ۷۵
۴۳۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۲۹ ۲۳ ۳۴
۴۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۲۹ ۱۷ ۴۱
۴۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۲۷ ۱۸ ۶۶
۴۴۰ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۲۶ ۱۲ ۵۰
۴۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۲۶ ۸ ۸۸
۴۴۲ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۲۶ ۱۹ ۳۸
۴۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۲۶ ۱۷ ۷۶
۴۴۴ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۲۵ ۲۱ ۵۶
۴۴۵ دانشکده اصول دین دانشگاه دولتی ۲۵ ۱۹ ۲۸
۴۴۶ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور پژوهشگاه دولتی ۲۵ ۱۸ ۴۰
۴۴۷ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۲۳ ۵۴
۴۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۲۴ ۱۱ ۱۰۰
۴۴۹ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۳ ۵۴
۴۵۰ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۲۳ ۱۶ ۹۱
۴۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۳ ۱۰ ۸۶
۴۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۲۳ ۱۲ ۶۹
۴۵۳ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۴ ۴۵
۴۵۴ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۶ ۱۰۰
۴۵۵ دانشگاه علم و هنر یزد دانشگاه دولتی ۲۲ ۱۹ ۹
۴۵۶ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۲۲ ۹ ۱۰۰
۴۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۸ ۹۰
۴۵۸ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۳ ۸۴
۴۵۹ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۱۰ ۹۴
۴۶۰ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۱۷ ۱۲ ۶۴
۴۶۱ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۹ ۱۰۰
۴۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۱۷ ۱۲ ۴۱
۴۶۳ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۱۴ ۸۱
۴۶۴ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۱۵ ۱۳ ۲۰
۴۶۵ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۱۰ ۶۶
۴۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۱۵ ۷ ۸۰
۴۶۷ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۱۵ ۸ ۲۶
۴۶۸ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۷ ۸۶
۴۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۵ ۱۱ ۸۶
۴۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۱۴ ۹ ۵۷
۴۷۱ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۵۰
۴۷۲ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۱۳ ۸ ۶۹
۴۷۳ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۳۸
۴۷۴ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۱۳ ۱۱ ۱۵
۴۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۴۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۲ ۸ ۴۱
۴۷۷ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۹ ۴۱
۴۷۸ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۲ ۸ ۵۰
۴۷۹ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۲ ۱۱ ۱۶
۴۸۰ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۱۱ ۶ ۷۲
۴۸۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۱۱ ۴ ۷۲
۴۸۲ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۱ ۹
۴۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۰ ۷ ۸۰
۴۸۴ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۶ ۵۰
۴۸۵ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۹ ۸ ۰
۴۸۶ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۸ ۷ ۸۷
۴۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۷ ۱ ۷۱
۴۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۷ ۵ ۱۰۰
۴۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۷ ۵ ۸۵
۴۹۰ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۳ ۱۰۰
۴۹۱ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۰
۴۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۵ ۴ ۴۰
۴۹۳ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۵ ۴ ۲۰
۴۹۴ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی غیر انتفاعی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۵ ۰ ۰
۴۹۵ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۵ ۴ ۲۰
۴۹۶ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۵ ۴ ۴۰
۴۹۷ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۵ ۲ ۸۰
۴۹۸ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۵ ۳ ۶۰
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۰
۵۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۵۰
۵۰۱ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۴ ۳ ۵۰
۵۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۰
۵۰۳ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۳ ۱ ۰
۵۰۴ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا موسسه غیرانتفاعی ۲ ۲ ۵۰
۵۰۵ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۵۰۶ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۵۰۷ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۵۰۸ موسسه آموزش عالی وحدت موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
نظرات شما