دقیق خوانی یا خواندن برای اطلاعات دقیق , به معنای خواندن برای درک کامل است مطالعه برای چنین هدفی , جریانی است که در آن خواننده اطلاعات درست متن را بر می گزیند و گرد آوری می نماید . این نوع خواندن لازمه اش اینست که خواننده مفاهیم , استنباطها و دلالتها ی جملات […]

 

دقیق خوانی یا خواندن برای اطلاعات دقیق , به معنای خواندن برای درک کامل است مطالعه برای چنین هدفی , جریانی است که در آن خواننده اطلاعات درست متن را بر می گزیند و گرد آوری می نماید .

این نوع خواندن لازمه اش اینست که خواننده مفاهیم , استنباطها و دلالتها ی جملات را در پاراگراف بفهمد  به علاوه خواننده باید معانی غیر مستقیم را بنحوی معانی مستقیم کلمات را درک کند .

 

مراحل دقیق خوانی

۱-    یافتن مفهوم اساسی با خواندن اولین و آخرین  جمله پاراگراف و نگاه گذرا به بقیه.

۲-    گزینش آگاهیهای جزئی مهم پاراگراف جهت دستیابی به اطلاعات دقیق.

۳-    مبادرت به طرح کردن سوالات و جواب گفتن به آنها در خلال مطالعه پاراگراف با درکی کامل.

۴-    دنبال کردن همه زوایای پاراگراف به طور کامل جهت درک آنها.

۵-    تقسیم بندیو سازماندهی عناصردر ذهن خود برای درک مفاهیم پاراگراف.

۶-    هنگام خواندن پاراگراف به نتایج کلی دست یافتن .

۷-    توانایی برای فهم نقشهه های ترسیمی به منظوردرک پاراگراف.

۸-    فهم لغات , جملات و تعابیر راهنما جهت درک همه پاراگراف و بدست آوردن مفهوم درست.

نظرات شما