روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند؛ و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند: خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین بزرگ،سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار. بعد از اتمام دعا عده ای […]

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستندکه برای ایران زمین دعای خیر کند؛و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند:خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمینبزرگ،سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار.بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدندکه چرا این گونه دعا نمودید؟فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای خشکسالی دعا مینمودید؟کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خشکسالیانبارهای اذوقه و غلات می سازیم.دیگری اینگونه سوال نمود:برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم و از مرزها دفاع می کنیم.گفتند:برای جلوگیری از سیلهای خروشان دعا می کردید ؟پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم.و همینگونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند …تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!و کوروش تبسمی نمودند و این گونه جواب دادند :من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردمولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشدمن چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویمکه به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم…که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است.

دعـــــای کــــــوروش کبیــــــــر

 

برچسب ها:
نظرات شما