درسها از نظر نوع یادگیری و روش خواندن به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

درسها از نظر نوع یادگیری و روش خواندن به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

۱) بیشتر تحلیلی : اگر دروسی نیاز به تمرین زیاد برای افزایش مهارت حل تمرین داشته باشد و به عبارت دیگر خواندن آن به تنهایی دردی را دوا نکند، آن درس تحلیلی است. مثل ریاضیات، فیزیک، عربی

۲) بیشتر توصیفی: به دروسی که با خواندن بیشتر می توان در آنها تسلط بسیار بالایی دست پیدا کرد و معمولاً به حل تمرین زیاد نیاز ندارد، توصیفی می گویند. مثل:زیست شناسی ،ادبیات،معارف و…

البته باید بدانید که در بعضی درسها بعضی از مباحث از نوع دیگر هستند. مثلا با اینکه زیست بیشتر توصیفی است، مبحث ژنتیک بیشتر تحلیلی است.

هر کدام از این دو دسته دارای روش کلی درس خواندن مجزا هستند که در مقالات بعدی در روزهای بعد، به هر کدام می‌پردازیم.

نظرات شما