بسیاری از سوالهای ریاضی وفیزیک در نگاه اول سخت هستند و شما نمی‌توانید آن‌را حل کنید اما اگر اقدام به حل آن کنید به جواب می‌رسید. این خصلت به خاطر این است که این درسها نیاز به حل دارند و یادآوری آموخته‌ها به تنهایی باعث رسیدن به جواب نمی‌رسد. دلیل مشکل بودن این درسها هم […]

بسیاری از سوالهای ریاضی وفیزیک در نگاه اول سخت هستند و شما نمی‌توانید آن‌را حل کنید اما اگر اقدام به حل آن کنید به جواب می‌رسید. این خصلت به خاطر این است که این درسها نیاز به حل دارند و یادآوری آموخته‌ها به تنهایی باعث رسیدن به جواب نمی‌رسد. دلیل مشکل بودن این درسها هم همین است. دانش‌آموز موفق در مقابل نگاه اول به سوال که می‌گوید سخت است تسلیم نمی‌شود و برای حل سوال اقدام می‌کند. ترس از دشواری سوالات معمولا باعث ضعف و نتیجه نگرفتن در این دو درس می‌شود. البته در کنکور و آزمونهای تستی باید تخصیص وقت درست را هم انجام دهید و به سوالاتی که نمی توانید حل کنید وقت اختصاص ندهید. اینجا باید دقت کنید که سوالی که از نظر خودتان فرمولهای اولیه را بلدید اندکی در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنید و اگر به این نتیجه رسیدید که ممکن است حل کنید روی آن وقت بگذارید. با تکرار و تمرین تجربه لازم برای دانستن اینکه باید روی سوال فکر کنید یا آنرا رد کنید و به سوال بعدی بروید به دست می‌آورید.

نظرات شما