در این ده روز باقیمانده ساعت مطالعه خود را تا حد امکان افزایش داده و بهترین جمع بندی نهایی مطالعه درسی خود را انجام دهید.

این ده روز فرصت مناسبی برای جمع بندی نهایی مطالب خوانده شده است. ساعت مطالعه خود را تا حد امکان اضافه کنید تا بتوانید بهترین جمع بندی ممکن را داشته باشید. باید بتوانید مانند دنده های استقامت در دور آخر بیشترین توان خود را در این روزها نشان دهید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

نظرات شما